مطالب مدیریتی

نظریه بازی چیست؟

 

نظریه بازی‌ها (Game Theory)

 

اجزاء تشکیل دهنده بازی:

برای تعریف فضای بازی، مشخص‌کردن عناصر زیر لازم و کافی است:

1- بازیگران: طرف‌های بازی که هر کدام حداقل دو استراتژی در اختیار دارند.

2- استراتژی در اختیار هر بازیگر: زنجیره‌ای مرتب از اقداماتی است که بازیگر می‌تواند در قدم‌های مختلف بازی برگزیند.

3- ترتیب بازی: این که در هر قدمی از بازی، چه بازیگری حرکت می‌کند.

4- ساختار اطلاعاتی: در هر لحظه از بازی هر بازیگر می‌تواند چه اطلاعاتی را از حرکت‌ها و ترجیحات طرف مقابلش بداند.

5- خروجی‌های بازی: وقتی بازی به انتها می‌رسد چه نتایجی به‌ بار می آید.

 

انواع بازی:

انواع بازی را می‌توان به شکل زیر طبقه بندی کرد:

1- بازی با مجموع صفر: در این بازی سود یک بازیگر معادل زیان بازیگر دیگر است.

2- بازی با مجموع غیر صفر: در این بازی تصمیمات یک بازیگر ممکن است به نفع همه بازیگران تمام شود.

3- بازی تعاونی: در این نوع بازی امکان سازش و تبانی با دیگران وجود دارد.

4- بازی غیر تعاونی: در این نوع بازی امکان سازش و تبانی بین شرکت کنندگان وجود ندارد.ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه 30 بهمن1391ساعت 19:36  توسط علی بندپی(مدیر یت وبلاگ) | 

- بارنامه حمل هوائي The Air Way Bill

بارنامه هوائی با معادلهاي انگليسی Air Freight Note یا Air Consignment Note معروف

می باشد و معمولا در 21 نسخه صادر می شود که سه نسخه اصلی آن از نظر تجاري مهم می باشد و بقيه

نسخ در بخشهاي مختلف شرکت هواپيمائی استفاده می شود.سه نسخه اصلی براي سه منظور به کار می

رود:

- نسخه اصلی اول براي شرکت حمل کننده

- نسخه اصلی دوم براي گيرنده کالا

- نسخه اصلی سوم براي فرستنده کالا

بارنامه هوائی فقط یک رسيد بوده و سند قابل معامله ویا سند مالکيت کالا به حساب نمی آید. ذینفع کالا پس

از دریافت بارنامه به شرکت هواپيمائی مراجعه نموده و پس از ارائه آن ازشرکت هواپيمائی حواله تحویل کالا

Delivery Order را دریافت می دارد.بارنامه هوائی باید ممهور به مهر شرکت هواپيمائی بوده و تاریخ و

شماره پرواز در آن قيد گرددتا مشخص شود دقيقا چه موقع کالا به مقصد تعيين شده می رسد.ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه 3 اسفند1390ساعت 16:46  توسط علی بندپی(مدیر یت وبلاگ) | 


در جریان گشایش اعتبار اسنادی امر رسیدگی به اسناد و چک کردن آنها قابل بحث است که به آن آنتره می

گویند.یک رسیدگی کننده ورزیده باید اسناد واگذاری فروشنده را ابتدا با اعلامیه کارگزار ٬ دایر بر اسناد حمل

کالا با دقت بررسی نماید و آنها را با شرایط اعتبار مربوطه مقابله و چنانچه اختلافی مشاهده گردید مراتب را

بلافاصله به اطلاع کارگزار برساند.چنانچه اطلاع مراتب به کارگزار با تاخیر بیش از یک هفته صورت گیرد حق

اعتراض قانونی بانک باز کننده اعتبار ساقط خواهد شد.نواقص احتمالی در اسناد متعدد است که در اینجا چندین

مورد از نواقص متداول در اسناد حمل به شرح ذیل ارائه می گردد :

- اثر ی از وجود کالا روی کشتی نیست

No evidence of goods actually on boardادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه 3 اسفند1390ساعت 16:24  توسط علی بندپی(مدیر یت وبلاگ) | 

مدارك لازم جهت تاسيس شركت سهامي خاص


1- دو نسخه اظهارنامه كه تكميل و به امضاي كليه سهامداران رسيده باشد
2-  دو نسخه صورتجلسه مجمع مؤسس كه به امضاي كليه سهامداران و بازرسان رسيده باشد
3- دو نسخه صورتجلسه هيئت مديره كه به امضاي كليه مديران رسيده باشد
4- دو نسخه اساسنامه كه تكميل و تمام صفحات به امضاي كلية سهامداران رسيده باشد
5- فتوكپي شناسنامه كلية سهامداران و بازرسان
6- گواهي بانك حاكي از پرداخت 35% سرمايه (كه پس از اخذ نام از ادارة ثبت شركتها ارائه مي گردد
 تذكر1) چنانچه تمام يا قسمتي از سرمايه غيرنقدي باشد ارائه تقويم نامه غيرنقدي توسط كارشناس رسمي دادگستري الزامي است
تذكر2) در مورد اموال غير منقول بايد اصل سند مالكيت به ادارة ثبت شركتها ارائه شود
نكاتي كه در موقع تنظيم مدارك تاسيس شركت سهامي خاص بايد رعايت گردد
1- در تنظيم صورتجلسه مجمع تاسيس بايد ماده 101 قانون تجارت مبني بر انتخاب هيئت رئيسه جلسه متشكل از يك رئيس جلسه و دو ناظر جلسه (بايد از بين سهامداران انتخاب شوند) و يك منشي جلسه (كه مي تواند خارج از سهامداران باشد) رعايت گردد
2- هيئت مديره بايد از بين سهامداران انتخاب شوند
3- رعايت ماده 147 قانون تجارت (بازرسين نبايد قرابت نسبي وسببي با مديران و مديرعامل تا درجه سوم از طبقة اول و دوم، داشته باشند
4- مدت تصدي هيئت مديره حداكثر 2 سال و بازرسين يكسال است
5- در صورتجلسه هيئت مديره بايد رئيس هيئت مديره - نايب رئيس هيئت مديره و مديرعامل انتخاب شوند و حق امضاء نيز قيد شود
6- سرمايه شركت حداقل يك ميليون ريال كه منقسم به تعدادي سهام با نام يابي نام يا تواما و يا سهام ممتاز باشد
7- تعداد سهامداران حداقل بايد 3 نفر باشد
8- بعد از نام شركت بلافاصله كلمة سهامي خاص قيد گردد
9- انتخاب روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شركت الزامي است

روش و مراحل ثبت تاسيس شركت سهامي خاص 


1- چند نام انتخاب و به مسئول تعيين نام اداره ثبت شركتها ارائه گردد (توجه شود نام انتخاب شده اولا بايد با فرهنگ انقلاب اسلامي مطابقت داشته باشد و ثانيا سابقة ثبت نداشته باشد ثالثا از اسماء خارجي نباشد) و مسئول مربوطه پس از بررسي گواهي لازم را با انتخاب يكي از اسامي پيشنهادي صادر مي نمايد. پس از تعيين نام به قسمت ارجاع اداره ثبت شركتها مراجعه و مميز مربوطه پس از بررسي اوليه با توجه به موضوع فعاليت شركت چنانچه نياز به اخذ مجوز از شوراي امور صنفي يا مراجع ذيصلاح داشته باشد عنداللزوم به مرجع مربوطه جهت اخذ مجوز كتبا معرفي مي شود
 تذكر 1) شركتهاي دولتي نياز به اخذ مجوز از شوراي امور صنفي ندارند
 تذكر2) دارندگان موافقت اصولي از مراجع ذيصلاح مربوطه نياز به اخذ مجوز از شوراي امور صنفي ندارند
2- پس از وصول و ارائة مجوز از شوراي امور صنفي با داشتن شرايط مذكور در بند فوق مميز ثبت شركتها به شرط عدم وجود نقص در مدارك ابرازي، متقاضي راجهت پرداخت حق الثبت به حسابداري راهنمايي و مسئول حسابداري با توجه به سرماية شركت و تعيين مبلغ حق الثبت متقاضي را جهت پرداخت حق الثبت به بانك ملي ايران راهنمايي و پس از پرداخت وجه مذكور و ارائة فيش پرداختي به حسابداري حسابدار اقدام به ممهور نمودن تقاضانامة متقاضي مي نمايد و مييز مربوطه پيش نويسي آگهي تاسيس را تهيه و دستور ثبت را صادر مي نمايد. پس از امضاء پيش نويس اگهي تاسيس توسط مسئول اداره، پرونده به قسمت ثبت شركتها ارجاع مي شود، در قسمت ثبت شركتها پس از احراز هويت توسط مسئول قسمت از متقاضي ذيل ثبت دفتر (اصالتاً يا وكالتاً) امضاء اخذ مي نمايد، سپس يك نسخه از مدارك (اساسنامه - اظهارنامه - صورتجلسه موسس و هيئت مديره) كه ممهور به مهر اداره ثبت شركتها شده به متقاضي تسليم مي گردد پرونده به قسمت ماشين نويسي ارجاع و پس از تايپ آگهي مربوطه و امضاء نسخ توسط مسئول اداره، پرونده به دبيرخانه ارجاع و متقاضي پرونده را تحويل و يك برگ آگهي تايپ شده را به اداره كل دفتر روابط عمومي و امور بين الملل (قسمت دايرة آگهي ها) برده و پس از تعيين حق الدرج در روزنامة كثيرالانتشار، به بانك مراجعه و همراه فيش پرداخت شده به دبيرخانه مراجعه مي كند در اين مرحله آگهي صادر و دو نسخه آگهي تاسيس شركت به متقاضي تحويل مي گردد، يك نسخه جهت درج در روزنامة رسمي جمهوري اسلامي به آدرس: تهران- خيابان بهشت- ضلع جنوبي پارك شهر و نسخة ديگر همراه فيش پرداختي براي ارائه به قسمت دايرة آگهي ها جهت درج در روزنامه كثيرالانتشار داده مي شود. در اين مرحله كار تاسيس شركت سهامي خاص پايان يافته و چنانچه سهامداران بخواهند تغييراتي پس از تاسيس شركت بدهند به راهنمايي هاي بعدي كه در اين مجموعه ذكر گرديده توجه كامل نمايند


توجه


شركتهاي جديدالتاسيس موظف اند حداكثر ظرف مدت ده روز نسبت به پلمپ دفاتر قانوني خود (روزنامه و كل) در ادارة ثبت شركتها و مالكيت صنعتي (قسمت پلمپ دفاتر) اقدام نمايند.


اظهارنامه ثبت شركت سهامي خاص/ عام

 


1- نام شركت............... سهامي خاص
2- هويت كامل و اقامتگاه مؤسسين: (در اين قسمت مشخصات سجلي و محل اقامت سهامداران قيد مي گردد.)
رديف         خانم / آقا      متولد            محل تولد               صادره           شمار ه  شناسنامه      ساكن
1-

2-
3-

3- موضوع شركت: (در اين قسمت موضوع شركت قيد مي گردد.)ش
......................................................................................................

4- مبلغ سرمايه شركت و تعيين مقدار نقد و غيرنقد آن به تفكيك (حداقل يك ميليون ريال)شش
......................................................................................................


5- تعداد سهام با نام و بي نام و مبلغ اسمي آنها و در صورتيكه سهام ممتاز مورد نظر باشد تعيين خصوصيات وامتيازات اينگونه سهام ……………….. سهم …………………. ريالي با نام/ بي نام تقسيم شده است

6- ميزات تعهد هر يك از مؤسسين و مبلغي كه پرداخت كرده اند با تعيين شمارة حساب و نام بانكي كه وجوه پرداختي در آن واريز شده است در مورد آورنده غيرنقدي يعني اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحويكه بتوان از كم و كيف آوردة غيرنقدي اطلاع حاصل نمود.
خانم/آقا...............دارنده.......سهم كه..........ريال پرداخت گرديده...............ريال در تعهد مي باشد.ش
خانم/آقا...............دارنده.......سهم كه..........ريال پرداخت گرديده...............ريال در تعهد مي باشد.ش
خانم/آقا...............دارنده.......سهم كه..........ريال پرداخت گرديده...............ريال در تعهد مي باشد.ش
كه مبلغ................ريال به حساب جاري .............طي گواهينامه شماره.............مورخه............بانك............شعبه .............واريز گرديده و بقيه در تعهد صاحبان سهام  مي باشد.ش

كه مبلغ ريال بحساب جاري طي گواهي شماره 
مورخه بانك شعبه واريز گرديده و بقيه در تعهد صاحبان سهام مي باشد.
7- مركز اصلي شركت (نام شهر).......... خيابان............ ميدان........... كوچه.......... پلاك
8- مدت شركت از تاريخ ............ثبت...............به مدت نامحدود و در صورت محدود بودن مدت آن قيد گردد.ش
9- مديران شركت و اشخاصيكه حق امضاءدارند
خانم /آفا .................به سمت ريس هيات مديره
خانم/آقا..................به سمت نايب ريس هيات مديره
خانم/آقا ...............به سمت  مدير  عامل 

كلية اوراق و اسناد تعهدآور از قبيل چك وسفته و برات با امضاء و با مهر شركت معتبر است.
10- نام مديرعامل و حدود اختيارات آن در شركت
نام مديرعامل و اختيارات وي كه در اساسنامه پيش بيني شده قيد گردد


11-  بازرسان اصلي و علي البدل شركت: 
بسمت بازرس اصلي آقا/ خانم
بسمت بازرس علي البدل آقا/ خانم


12- محل شعب فعلي شركت در صورتيكه داراي شعبه است نام محل شعبه قيد مي گردد و در صورتيكه فاقد شعبه است نوشته شود: (فعلا شعبه ندارد)
13- اساسنامه شركت مشتمل بر ماده و تبصره مي باشد كه در جلسة مورخ مؤسسين شركت به تصويب رسيده است.
.............بتاريخ 

محل امضاءشركاء يا مؤسسين


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 26 اسفند1389ساعت 14:0  توسط علی بندپی(مدیر یت وبلاگ) | 

در تاريخ پرداخت هر قلم از كسور حقوق و دستمزد، آرتيكل مربوط به آن در درفاتر ثبت مي گردد.

به عنوان مثال: ثبت مربوط به پرداخت ماليات حقوق و دستمزد ماهانه كاركنان كه طي چك، به ضميمه ليست مربوط ارسال مي گردد، عبارت است از:

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 29 مهر1389ساعت 14:57  توسط علی بندپی(مدیر یت وبلاگ) | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
در طول سالیان و از ابتدای حیات بشر ، انسان همیشه با تحقیق سروکار داشته است . آنچه در اینجا اهمیت دارد آنکه تحقیقی می تواند راهگشا باشد که بر اساس اصول و موازین علمی صورت پذیرد.

تحقیق در لغت به معنای درست و راست گردانیدن،پیدا کردن ، یافتن ياجستجوی حقیقت آورده شده است. تعاریف به عمل آمده از تحقیق و پژوهش فراوانند. تحقیق به روش علمی را مجموعه مقررات و قواعدی دانسته اند که چگونگی جستجو برای افتن حقایق مربوط به پک موضوع را نشان می دهد.در جايی دیگر آن را حقیقت پژوهی ناميده اند و گروهی از دانشمندان اینگونه تحقیق را عملی منظم که در نتیجه آن پاسخ هائی برای سوالات مندرج در موضوع تحقیق بدست خواهد آمد تعریف کرده اند.


نوشته های پیشین
هفته چهارم بهمن 1391
هفته اوّل اسفند 1390
هفته چهارم اسفند 1389
هفته چهارم مهر 1389
هفته چهارم تیر 1389
هفته سوم اردیبهشت 1389
هفته اوّل اردیبهشت 1389
هفته سوم فروردین 1389
هفته دوم اسفند 1388
هفته اوّل اردیبهشت 1388
هفته چهارم اسفند 1387
هفته دوم دی 1387
هفته اوّل آذر 1387
هفته چهارم آبان 1387
هفته سوم آبان 1387
هفته دوم آبان 1387
هفته چهارم مهر 1387
هفته چهارم اردیبهشت 1387
هفته اوّل اردیبهشت 1387
هفته سوم فروردین 1387
هفته دوم آبان 1386
آرشیو موضوعی
کارآفرینی
تقوبم همایشها
روابط صنعتی و روابط کار
تجزیه تحلیل سیستمها
حقوق تجارت
روش تحقیق پیشرفته
تصاویر
سمینارها
حقوق تجارت
بازاریابی بین الملل
بازرگانی بین الملل
بازایابی
سیستمهای خرید
سیستم اطلاعات مدیریت
مدیریت
مدیریت استراتژیک
مقالات
کسب درآمد اینترنتی
پیوندها
انجمن علمی بازرگانی ایران
------------------
جذب هیئات علمی دانشگاه سراسری
جذب هیئات علمی دانشگاه آزاد
مرکز آزمون دانشگاه آزاد
سرفصل دروس
سازمان توسعه تجارت ایران
آمار مبادلات کشورها
-------------------------
کمیته مطالعات حقوق تکنولوژی
---------------------------------------
-------------------------
استاندارد
تقویم کنفرانسها
موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
نقشه راهها
---------------------------------
وبلاگ تخصصی مدیریت صنعتی
مهندسی صنایع (عمومی)
اصول مدیریت
نمونه سئوالات امتحانی
شبکه آموزش (نمونه سئوال)
نمونه سئوالات امتحانی2
پاور پوینت و خلاصه دروس
پاور پوینت و خلاصه دروس2
کتابخانه مجازی
ایران داک (پایگاه ثبت پایان نامه ها)
سايت تخصصي مهندسي صنايع و مديريت
دانلود e BOOK
طرح تجاری
------------------------
حراج اینترنتی
مرکز تبادل فناوری اطلاعات
---
---------------------
رزرو بلیط کنسرت
کارت پستال
رزرو بلیط هما
---------------------
پارس تبليغ
قوانین و مقررات تجاری
-------------------------------
---------------------------------
----------------------------------------------------
پارسيان عمر پرداخت
پارسيان عمر پرداخت new -alex
تیکت پارسیان
استعلام بیمه نامه
--------------
بورس
اخبار آنلاین -اخبارپارسیک
اخبار بانکی
-----------------------------
سایت کنفرانسهای بین المللی
پایگاه مقالات
ریاضیات(مقاله- کتاب...)
بانك اطلاعات نشريات كشور
بانک مقالات
بانک مقالاتTMBA
دانلود مقالات مدیریت
دانلود مقالات مدیریت2
مجله برند
pdf و کتاب انگلیسی
-------------------
موسیقی سنتی - گروه سیاووشان
موسیقی - گروه شیدا
آپلود عکس
موسیقی سنتی (نت سنتور)
------------------
استخدام بانکها
اخبار استخدام
-------------------------
----------------
اطلاعات خانوار و پرداخت یارانه
----------------------------
کارآفرینی
نظام مهندسی معدن تهران
مرکز زلزله نگاری ایران
------------------------
پنل پیامک اپیلو
----------
سامانه منابع انسانی
mail
گروه کوهنوردی بانک کشاورزی
موسسه علوم بانکی ایران
سایت خرید و فروش ویژه همکاران
--------------------------------
بانک پارسیان
-------
-------------
هواشناسی
هوا بالتیمور
گروه خیریه کردار نیک
-------------------
عیب یابی از دور خودرو
خرید و فروش خودرو
نرخ انلاین طلا و سکه2
خرید و فروش املاک
قیمتها و نمودارها
خرید و فروش املاک فیروزکوه
--------------------
شرکت گاز ایران
استعلام کدپستی
نوین نت
--------------------
سیمان مجد خواف
سیمان غرب آسیا
------------------
کلاس مجازی دانشگاههای جهان
--------------------
اموزش زبان
پخش مستقیم
دانلود فیلم و کارتون زبان اصلی
پخش مستقیم
دانلود جدیدترین فیلمها
------------------------------------
درسدن المان
اجاره در ماریلند
اجاره دانشجویی در امریکا
اجاره در خارج از ایران و خرید
---------------
مقاله من
مقاله شهرام
اطلاعات شهرهای امریکا
Iranian-American Cultural Society of Maryland
دانشجویان ایرانی امریکا
ایرانی امریکا
بلیط هواپیما چارتر
بلیط هواپیما چارتر
بلیط هواپیما ارزان
بلیط یاب هواپیما
وب کم انلاین
10 روش- 10 علت
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

Play 24 hour timelapse | Play 30 day timelapse